logofundacjaswiatlozycie

FUNDACJA ŚWIATŁO-ŻYCIE

Możesz wesprzeć działania Oazy w naszej Diecezji!

Tak wielu z nas uczestniczyło w oazach dla dzieci, młodzieży i rodzin. Tylmanowa, Rytro, KAMUZO, ORAR, KODA, ODB, OR. Zobowiązania – to hasła, które są bliskie każdemu oazowiczowi. Dzieło oaz i całej formacji proponowanej przez ruch oazowy trwa nadal. Ruch Światło-Życie, to rzeczywistość spontaniczna i bardzo różnorodna w przejawach. Dlatego w szerokim rozumieniu nie posiada on osobowości prawnej. Zachowując jednak i ceniąc tę naturalną dla każdego ruchu „nieformalność” i „oddolność”, ruch zbudował także bardzo konkretne struktury zabezpieczające jego tożsamość i spójność – zarówno w wymiarze kościelnym, jak i świeckim. Do narzędzi takich należy m.in. Fundacja „Światło-Życie”. Wspomagając działania naszej fundacji pomagasz ruchowi oazowemu.

W ostatnich latach dzięki Waszemu wsparciu udało się przeprowadzić:

  1. “Stop seksualizacji dzieci”.

Kampanię rozpoczęliśmy w 2014r. i kontynuowaliśmy w 2015. Spotkani odbywały sie w parafiach, wspólnotach i szkołach a także na posiedzeniu Rady Gminy w Sulechowie. Dotarliśmy do około 800 osób aby poprzez uświadomienie dorosłych uchronić dzieci przed planową demoralizacją w ramach edukacji seksualnej wprowadzanej do przedszkoli i szkół.

  1. Projekt „Ja i moje wybory – warsztaty o odpowiedzialności za siebie i innych”.

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego realizowane w okresie od 20.03.2015 do 30.11.2015:
– gimnazjum – „Wybory i skutki” – warsztat prowadzony przez pedagoga z udziałem młodych osób -liderów młodzieżowych wybierających abstynencję od środków psychoaktywnych – 6 spotkań,
– liceum –„FASD – lekceważone zagrożenie ”- spotkania edukacyjno-profilaktyczne – 6 spotkań.

W zajęciach wzięła udział młodzież z kilku placówek na terenie dwóch powiatów :

gimnazjum:
– Zespół Szkół Katolickich w Nowej Soli – 30 osób
– Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze – 52 osoby

Liceum:
-Zespół Szkół ,Ekologicznych w Zielonej Górze – 84 osoby
-Liceum Ogólnokształcące im. K. K.  Baczyńskiego w Nowej Soli – 51 osób

ŁĄCZNIE: 217 osób

-projekt współfinansowany przez Województwo Lubuskie w kwocie 1.000 zł.

  1. Projekt „Samotność – szansa na zmianę”.

-warsztaty edukacyjno – informacyjne dla osób samotnych oraz przeżywających kryzys rozstania i rozpadu rodziny realizowany w okresie od 1.03.2015 do 15.11.2015.

Dzięki cyklowi spotkań zawiązała się grupa wsparcia dla osób samotnych i poszukujących partnera czy przyjaciela. Osoby samotne i te, które przeżyły trudne, nierzadko kryzysowe sytuację otrzymały możliwość  wsparcia psychicznego i weryfikacji swoich dotychczasowych postaw i relacji osobistych. Warsztaty umiejętności interpersonalnych dały sposobność  podniesienia kompetencji społecznych , uporządkowania relacji i rozwoju osobistego jednostki.

Uczestnicy warsztatów rozwinęli swoje umiejętności interpersonalne i mieli szansę na autentyczną integrację w dynamicznym zespole. Grupa spotyka się systematycznie nadal po zakończeniu projektu. W zajęciach warsztatowych i treningu łącznie wzięło udział 28 osób.

– projekt współfinansowany przez Miasto Zielona Góra w kwocie 1.000 zł.

  1. Projekt „Wirtualny świat –rzeczywiste zagrożenia”.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne dla rodziców i wychowawców o zagrożeniach dzieci i młodzieży wynikających z używania mediów cyfrowych.
Warsztaty realizowane w okresie od 10.03.2015 do 15.11.2015.
Poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem mediów cyfrowych zwróciliśmy uwagę  rodziców i wychowawców na ten problem, wywołało to ożywioną dyskusje jak uchronić młodzież przed treściami szkodliwymi oraz uzależnieniem od internetu. Jak bezpiecznie korzystać z mediów i jak uczyć tego nasze dzieci. Podczas spotkań uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowane ulotki z poradami jak uchronić siebie i swoje dzieci przed cyfrowymi zagrożeniami.
W prowadzonych warsztatach łącznie wzięło udział 213 osób (rodziców i wychowawców).
– projekt współfinansowany przez Miasto Zielona Góra w kwocie 500 zł.

  1. Projekt „Muzyka światłem nadziei”.

Warsztaty muzyczne dla młodzieży.
Warsztaty zrealizowane w okresie od 25.02.2015 do 30.04.2015.
Dzięki realizacji projektu powstała grupa muzyczna, która, poprzez prowadzone warsztaty  pozwoliła  wielu młodym ludziom odkryć  swój talent muzyczny. 8 marca odbył się w Zielonej Górze koncert muzyki Gospel, będący owocem pracy młodzieży podczas warsztatów.
 W warsztatach uczestniczyła młodzież w wieku 12 – 20 lat  – 40 osób.
– projekt współfinansowany przez Miasto Zielona Góra w kwocie 500 zł.

  1. Szkolenie BHP i Pierwszej Pomocy dla animatorów oaz wakacyjnych ok. 30 osób
  2. Pomoc w realizacji ORDK IIIᴼ w Paradyżu.

Ze względu na niewielkie kwoty dotacji przekazanych na działania Fundacji wiele zadań zostało podjętych dzięki wykorzystaniu środków własnych (darowizny , 1% przekazany Fundacji) oraz pracy wolontariuszy.
Działania planowane  przez Fundację w roku 2016r.

  1. Kontynuacja projektów prowadzonych w roku 2015.
  2. Warsztaty pedagogiczne dla Diakoni Wychowawczej Oaz wakacyjnych.
  3. Założenie i prowadzenie  Centrum Integracji i Promocji Rodziny – Rodzina Plus.

Działalność Poradni zaplanowana jest w  dwóch obszarach :
– poradnictwo dla rodzin i osób w trudnej sytuacji z zakresu: prawa, spraw obywatelskich, problematyki rodzinnej i wychowawczej (doradca rodzinny, psychoterapeuta, logopeda, pedagog),
– działania terapeutyczne i korygujące: psychoterapia par, psychoterapia behawioralna, spotkania motywacyjne , terapia zajęciowa , sensoplastyka dla dzieci, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna .
Ponadto planowane jest zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci.
Na bieżącą działalność Fundacji staramy się pozyskać fundusze z projektów finansowanych przez jednostki samorządu.
Jak nam pomóc?
W przypadku darowizny ogólnej, na przekazie – w tytule wpłaty – wpisujemy:
darowizna na cele statutowe.
Wpłacając na nasze konto bankowe darowiznę można skorzystać z ulgi podatkowej. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 361). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
Przekaż mam 1% swojego podatku.
Formą wsparcia naszych działań, która zupełnie nie obciąża portfela, a zajmuje jedynie chwilę uwagi przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38), jest przekazanie 1% opodatkowania należnego państwu (art. 45 ust. 5c. ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 361).
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy:
Jak wypełnić PIT?
 W rubrykę:
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”
wpisujemy  kwotę:   xx,xx   zł
oraz wpisujemy numer KRS: 0000071891

Aby środki trafiły do ośrodka fundacji w Zielonej Górze musimy wpisać:

Rubryka „Informacje uzupełniające”: Ośrodek Fundacji w Zielonej Górze

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Kontakt:
Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Zielonej Górze
65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich 1
osoba upoważniona do reprezentowania i kontaktu :
zastępca kierownika Fundacji o/Zielona Góra:
Agnieszka Domowicz, kom. 609 370 259, adom0@op.pl

www.adonai.oaza.pl/fundacja
NIP 634-10-46-851
REGON 001376517
KRS 0000071891
Konto: Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Zielonej Górze,
Nr rachunku: 80 1020 5402 0000 0802 0275 3804
Bank: PKO BP 1 o Zielona Góra
Kilka słów o nas

Fundacja „Światło-Życie” powstała w 1989 roku. Fundusz założycielski utworzyliśmy z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”. Inspiratorem powstania Fundacji był ks. Henryk Bolczyk – legendarny kapelan górników kopalni „Wujek” w Katowicach i wieloletni moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Główne nasze cele działania to: upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, służba rozwojowi ludzi wolnych od nałogów i uzależnień, pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Nasza fundacja związana jest z Ruchem Światło-Życie… czyli popularną Oazą. Ruch Światło-Życie, to rzeczywistość spontaniczna i bardzo różnorodna w przejawach. Dlatego w szerokim rozumieniu nie posiada on osobowości prawnej. Zachowując jednak i ceniąc tę naturalną dla każdego ruchu „nieformalność” i „oddolność”, Ruch zbudował także bardzo konkretne struktury zabezpieczające jego tożsamość i spójność – zarówno w wymiarze kościelnym, jak i świeckim. Do narzędzi takich należy m.in. Fundacja „Światło-Życie” z centralną siedzibą w Katowicach.

W maju 2012 roku powstał Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Zielonej Górze. Choć istniejemy od niedawna już zaangażowaliśmy się w różne projekty. Koordynowaliśmy ogólnopolską akcję „Kibicuj Rodzinie” w naszym województwie, zorganizowaliśmy festyn z okazji Dnia Ojca na zielonogórskim MOSiR, czy też warsztaty dla małżeństwa „Nawigacja w rodzinie” w zielonogórskim Medycznym Studium Zawodowym.